Monthly Archives: 3 сар 2019

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-122 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-122 М.Энхбат    03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:9-128 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-128 Ч.Амарбат  03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-053 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 10-053 А.Ариунболд 03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-054 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал:  10-054  Г.Амартүвшин 03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-021 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч   н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-021 Н.Жүгдэрдэмид 03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-014 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч    н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-014 М.Ханд-Эрдэнэ  03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-133 автобусны жолооч нар зорчигчоос бэлэн мөнгө авсан. ХТГ- байцаагч н.Оюун-Эрдэнэ – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 1. 9-133 жолооч Г.Лхагвасүрэн,,                                                                    03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

2019 оны 03-р сарын 06-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-008 автобусны жолооч  зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Ганбаатар – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-008 жолооч Л.Батзориг байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

Ирсэн санал хүсэлт: 9-002 автобусны жолооч  зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Ганбаатар – 11311477

Шийдвэрлэсэн байдал:9-002 Ш.Отгонням    03.13-ны өдөр байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэсэн

Ирсэн санал хүсэлт: 9-249 автобусны жолооч  зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. Жолоочийг ирж уулзуулна уу. ХТГ-байцаагч н.Ганбаатар – 11311477
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-249 П.Баатар байцаагтай уулзаж гомдлыг барагдуулсан

2019 оны 03-р сарын 04-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-037 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан жолоочийг ирж уулзуулна уу
Шийдвэрлэсэн байдал: 2.2019.03.01 9-037 автобусны жолооч Ч.Мөнгөнтулга ажиллаж байсан жолооч 03.05-нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэхээр болсон.

Ирсэн санал хүсэлт:9-010 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан жолоочийг ирж уулзуулна уу
Шийдвэрлэсэн байдал: 1.2019.03.01 9-010 автобусны жолооч Ю.Эрдэнэцогт ажиллаж байсан жолооч 03.05-нд байцаагчтай уулзаж гомдлыг шийдвэрлэхээр болсон.