2017 оны 01 сарын 05-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-114 автобус битүү тентэй яваад байна.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-114 жолоочоор тенийг хуулуулж, хотын тээврийн газарт мэдэгдсэн.