2017 оны 01 сарын 31-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-244 автобусны утаа заалруу орж ирээд байна. 95118663
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-244 автобусыг шугамнаас буулгаж засварт оруулсан.