2017 оны 03 сарын 03-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч47 чиглэлийн 9-246 автобус аймар утаатай зааланд угаар ирээд байна. 11321490
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-246 автобусыг шугамнаас засварт оруулсан.