2017 оны 03 сарын 12-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-172 жолооч Л.Пүрэвсүрэн гэрэл дохио зөрчөөд яваад байна. ННТГ тээвэр зохицуулагч Солонгосайхан.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-172 жолооч Л.Пүрэвсүрэнтэй холбогдсон.Жолооч гэрэл дохио зөрчөөгүй шар гэрлээр уулзвар нэвтэрсэн замын цагдаа уулзвар дээр явуулсан.Тээвэр зохицуулагч н.Солонгосайханд тайлбарлаж гомдолыг хасуулсан.