2017 оны 03 сарын 26-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн саналх хүсэлт: 9-165 автобусны буух карт уншигч ажиллахгүй байна.Картаа уншуулж чадсангүй.Дамжин явах эрхээ эдэлж чадсангүй.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-165 Жолоочтой холбогдоход Д.Нэргүй ажиллаж байсан.Жолооч УБ Смарт ХХК-д дуудлага өгсөн байсан.Зорчигчтой холбогдож учрыг тайлбарласан.