2017 оны 04 сарын 17-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-169 зааланд утаа орж ирээд байна. 99730244
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-169 автобусыг шугамнаас буулгаж шууд засварт оруулсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж хэлсэн.