2018 оны 05 сарын 03-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-265 автобусны жолооч ааш муутай хэл амаар доромжилсон.ХТГ 13.40 Дэлгэрмаа
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-265 автобусан дээр жолооч М.Ариунаа ажиллаж байсан.Жолоочид анхааруулга сануулга өгсөн.