2018 оны 05 сарын 15-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 10-053 автобусны жолооч харилцааны соёл муутай байна.Арга хэмжээ авч өгнө үү?
Шийдвэрлэсэн байдал: Ч22 Чиглэлийн 10-053 автобусан дээр жолооч М.Лхагвадорж ажиллаж байсан.Жолоочид анхааруулга сануулга өгсөн.