2018 оны 09-р сарын 13-ний өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт:10-003 автобусны жолооч зорчигчоос бэлэн мөнгө хурааж авсан. жолоочийг ирж уулзуулна уу.

Шийдвэрлэсэн байдал:10-003 жолооч Ю.Банди ажилласан байсан. Жолооч 09.17нд байцаагчтай уулзаж 25000₮ торгуулж гомдлыг барагдуулсан.