2018 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч13 чиглэл ерөөсөө явахгүй юм. Өглөө эхний автобус болох 9-021 автобусанд 07*15 цагт суусан. Жолоочид хэлхээр доромжилсон. Арга хэмжээ тооцож өгнө үү.  Ажлаасаа хоцорсон  ХТГ-Цэцэгмаа 18*40 шивэгдсэн.
Шийдвэрлэсэн байдал: АА дарга Э.Баторгил  ХТГ-байцаагчтай холбогдож гомдлыг барагдуулсан.