2018 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 12.17 нд 9-143 автобусны жолооч зан харилцаа муутай хэл амаар доромжилсон.

Шийдвэрлэсэн байдал: 9-143 автобусны жолооч байцаагчтай утсаар яриж гомдлыг хаалгасан