2015 оны 1 сарын 21-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-145 телевизээс богино эргэсэн. 96229043
Шийдвэрлэсэн байдал: Жолооч О.Баттөгс мөнгө хураагч Ц.Бямбаа нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.