2015 оны 3 сарын 6-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-143 Чулуун-Овоогоор богино эргэсэн
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-143 жолооч Т.Очир мөнгө хураагч Д.Дэмбэрэл нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.