2015 оны 3 сарын 29-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-233 жолооч Ц.Сүхбаатар мөнгө хураагч Ц.Цэрэнжаргал нар засвараас гараад 2-р баазлуу буухдаа 3-р эмнэлэгээс 7-н буудал хүртэл хүн ачсан. 88290817, 88290835
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-233 жолооч Ц.Сүхбаатар мөнгө хураагч Ц.Цэрэнжаргал нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.

Ирсэн санал хүсэлт: 9-222 жолооч Б.Энхжаргал мөнгө хураагч Д.Сарантуяа нар богино эргэсэн./ХД Анхбаярын мэдээлсэнээр/
Шийдвэрлсэн байдал: 9-222 жолооч Б.Энхжаргал мөнгө хураагч Д.Сарантуяа нарт тус бүр 20000 төгрөгний акт тавьсан.