2015 оны 9 сарын 13-ны өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: Ч13 чиглэлийн автобус явахгүй байна. 91699986
Шийдвэрлэсэн байдал: Хэсгийн даргад мэдэгдсэн.2 автобус засварт ороод дунд нь зай гарсан байсан.Гомдол гаргагчид тайлбарлаж хэлсэн