2016 оны 10-р сарын 24-ний өдөр ирсэн санал хүсэлт

Ирсэн санал хүсэлт: 9-177 Утаатай байна гэсэн гомдол Хотын тээврийн газраас ирсэн.
Шийдвэрлэсэн байдал: 9-177 автобусыг шугамнаас буулгасан.