×

Хамгаалалтын алба

Хамгаалалтын алба нь Харуул, хамгаалалтын үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийн дагуу хуулийн хүрээнд гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, компанийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган хамгаалалтын албаны дарга 1, ээлжийн ахлах 4, шуурхай бүлгийн ажилтан 2, хамгаалагч 34 гэсэн бүтэц зохион байгуулалтайгаар ажиллаж байна.

Хамгаалалтын алба нь хууль, тогтоомжид заасны дагуу албаны ажилчдыг мэргэшүүлэх, сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэн эрхэлсэн ажилдаа амжилттай ажиллаж буй хамгаалагч нарыг ХСИС-ийн гэрээт харуул, хамгаалалтын сургалтад хамруулан сертификат олгон мэргэшүүлдэг.