×

Хяналтын алба

Хяналт мэдээлэл технологийн алба нь хяналт мэдээлэл технологийн албаны дарга 1, холбоо сүлжээний инженер -1, IT инженер -1, хяналтын ажилтан 4 гэсэн бүтэц зохион байгуулалтайгаар компанийн үйл ажиллагааг гадаад болон дотоод хэрэглэгчдэд таниулан сурталчлах, компанийн нэгдсэн сүлжээний тоноглол, GPS болон үйл ажиллагааны хамгаалалтыг хариуцан ажиллах, техник технологийг ашиглах зөвлөмж, зөвлөгөөгөөр хангаж, гарсан зөрчлийг бууруулах үнэлгээг хийх, дотоод хяналтыг хийх, шинэ техник технологийн талаар судалгаа гаргах, нэвтрүүлэх, ашиглах зөвлөмж гаргах, хяналтын мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллана.