×

Хүний нөөцийн алба

Хүний нөөцийн алба нь хүний нөөцийн албаны дарга 1, хүний нөөцийн бүртгэлийн ажилтан 1, хүний нөөцийн ажилтан 4, хүний нөөцийн менежер 1, нийгмийн ажилтан 1, шашин соёл хариуцсан ажилтан 1, архив бичиг хэргийн ажилтан 1, бусад үйлчилгээний ажилтан нийт 29 ажилтны бүтэц зохион байгуулалтайгаар компанийн эрхэм зорилго, алсын хараа, үйл ажиллагааны стратеги зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах өрсөлдөх чадвартай хүний нөөцийг төлөвлөх, чадварлаг зөв тохиромжтой ажилтныг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг олон улсын стандартууд болон компанийн баримтжуулсан журмуудыг үндэслэн зохион байгуулах, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, ажилтныг идэвхжүүлэх, хөгжүүлэх, хүний нөөцийн бодлогыг ханган ажиллах зорилготой ажиллаж байна.