×

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны бодлого

Зорчигчоо эрхэмлэсэн, үйлчилгээгээ дээдэлсэн, нийтийн тээврийн үйлчилгээний найдвартай ажиллагаа аюулгүй байдлыг хангасан, байгаль орчинд ээлтэй эрэлтэд нийцсэн, тэгш хүртээмжтэй, ил тод, нээлттэй, олон улсын болон үндэсний стандартад нийцсэн нийтийн тээврийн үйлчилгээг иж бүрэн цогцоор нь хөгжүүлнэ.