×

ЭХНИЙ ШАТАНД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

1. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
2. 3 үеийн намтар
3. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
4. Жолооны үнэмлэх /хуулбар/
5. Мэргэжлийн үнэмлэх, диплом, сертификат /хуулбарын хамт/
6. Эрүүл мэндийн хуудас /Хавсралт №3 HD3/
7. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
8. Өмнө нь ажиллаж байсан албан газрын тодорхойлолт
9. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
10. Сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан 6 хувь цээж зураг
11.Замын цагдаагийн газрын лавлагаа /жолоочийн албан тушаалд/