×

2012 он

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам, Монголын Маркетингийн
холбоотой хамтран шалгаруулсан “Шилдэг
брэнд ҮЙЛЧИЛГЭЭ 2012” шагнал