×

2008 он

Төв бааз ашиглалтад оров.
120 автобусаар парк шинэчлэлт хийв.

D ангиллын жолооны сургалтын төв байгуулж ажилчдаа дотооддоо бэлдэж эхлэв
6 чиглэлд өдөрт 60 гаралттай болов.