×

2010 он

“Иж бүрдэл” ХХК-ийг нэгтгэн авч үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэн ажиллав.