×

2016 он

10 чиглэлд өдөрт 140
гаралттай болов.
• HYUNDAI AERO CITY
540, DAEWOO BS 106
маркийн 30 ширхэг
автобусаар парк
шинэчлэлт хийв