×

2017 он

HYUNDAI AERO CITY
540, DAEWOO BS 106
маркийн 45 ширхэг
автобусаар парк
шинэчлэлт хийв.