×

2019 он

Тэнүүн-Огоо 3-р бааз”
ХХК-ийн оффисын
барилгад өргөтгөл хийж,
100 автобусны дулаан
зогсоолыг засварлаж,
60 автобусны иж бүрэн
дулаан зогсоолын
барилга, 20 автобусны
засвар үйлчилгээний
иж бүрэн станц барьж
ашиглалтад оруулав